Szczecin: Wykonanie remontu dachu i naprawie ścian w budynku garażowym nr 4/1919 w WAK Szczecin
Numer ogłoszenia: 315354 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachu i naprawie ścian w budynku garażowym nr 4/1919 w WAK Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu i naprawie ścian w budynku garażowym nr 4/1919 w WAK Szczecin w szczególności polegające na: a) wykonaniu napraw konstrukcji drewnianej więźby dachu i pęknięcia ścian. 1) Roboty obejmują takie prace jak: a) wymiana części elementów konstrukcji drewnianej dachu - płatwie, miecze lub zastrzały; b) wymiana deskowania dachu - 1022,12m²; c) oczyszczenie z farby elementów drewnianych i ich pregnacja środkami grzy-bobójczymi i ognioochronnymi ok.2300,0 m²: d) rozbiórka istniejącej izolacji z supremy i wykonanie nowej z płyt styropiano-wych powlekanych papą - 1022,12 m²; e) wymiana pokrycia dachowego z papy - 1022,12 m²; f) wymiana rynien - 100,4 mb; rur spustowych -27,6 mb; wywietrzaki dachowe szt. 6; g) przemurowaniu ścian gr. 25cm z tynkowaniem ścian; h) naprawa występujących pęknięć i zarysowań ścian budynku metodą iniekcji - zgodnie ze specyfikacją techniczną zał. nr 5 do SIWZ; i) wykonanie chodnika z płyt betonowych - 41,0 m². ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.62.20-2, 45.11.11.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.rzi.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny wniosek adresowany jak w pkt I.1 Opłata za SIWZ wynosi 24,50 PLN. Płatność w kasie RZI (w godz. 7.30÷8.30 oraz 12.00÷13.00) lub za zaliczeniem pocztowym, a bezpłatnie ze strony internetowej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba RZI Szczecin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).