Szczecin: Wykonanie remontu pomieszczeń malarni w budynku nr 14/1895 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 300448 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pomieszczeń malarni w budynku nr 14/1895 w Szczecinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń malarni w budynku nr 14/1895 w Szczecinie w szczególności polegające na: a) malowaniu pomieszczeń wewnątrz budynku; b) licowaniu ścian płytkami ; c) wykuciu z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych; d) wykonaniu posadzek antyelektrostatycznych; e) roboty elektryczne i sanitarna..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-3, 45.30.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.rzi.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny wniosek adresowany jak w pkt I.1.Opłata za SIWZ wynosi 11,25 PLN. Płatność w kasie RZI (w godz. 7.30÷8.30 oraz 12.00÷13.00) lub za zaliczeniem pocztowym,bezpłatnie ze strony internetowej..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba RZI Szczecin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).