Szczecin: Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku magazynu nr 60/1156 oraz pokrycia dachu z eternitu na blachę budynku wiaty nr 78/1156 Złocieniec.
Numer ogłoszenia: 270040 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku magazynu nr 60/1156 oraz pokrycia dachu z eternitu na blachę budynku wiaty nr 78/1156 Złocieniec..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku magazynu nr 60/1156 (kubatura 2.040,00 m3, powierzchnia użytkowa 322,00 m2, nr inwentarzowy 62/1750/104) oraz wymianą pokrycia dachu z eternitu na blachę budynku (wiata) nr 78/1156 (kubatura 79,00 m3, powierzchnia użytkowa 65,00 m2, nr inwentarzowy 72/1750/104) znajdujących się na terenie strefy administracyjnej Jednostki Wojskowej 1696 zlokalizowanej przy ul. Czwartaków 4 w Złocieńcu, polegające w szczególności na: 1) rozbiórce starych warstw pokrycia dachowego z papy; 2) uzupełnieniu ubytków betonu na dachu; 3) wykonaniu izolacji dachu z płyt styropianowych (425,00 m2); 4) rozbiórce i wykonaniu opierzeń, rynien i rur spustowych; 5) montażu belki krawędziowej wzdłuż okapu wraz z impregnacją; 6) wykonaniu nowych i malowaniu istniejących wywietrzaków; 7) uzupełnieniu tynków kominów; 8) kryciu dachu papą termozgrzewalną (425,00 m2) dwuwarstwowo (papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia stanowi materiał inwestora); 9) wymianie instalacji odgromowej; 10) wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV (32 sztuki); 11) wymianie stolarki drzwiowej metalowej (4 sztuki); 12) rozbiórce pokrycia dachu i ściany z płyt eternitowych (100,00 m2/ 1.320,00 kg); 13) wykonaniu obróbek blacharskich i pokrycia dachowego z blachy powlekanej na łatach (77,00 m2); 14) montażu wiatrownic (11,00 m); 15) utylizacji odpadów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.31.11.00-1, 45.42.11.00-5, 90.12.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.rzi.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny wniosek adresowany jak w pkt I.1 Opłata za SIWZ wynosi 13,00 PLN. Płatność w kasie RZI (w godz. 7.30÷8.30 oraz 12.00÷13.00) lub za zaliczeniem pocztowym, a także bezpłatnie ze strony www..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba RZI Szczecin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).